تبلیغات

 

عشق یعنی حل شدن

 

کندن از دنیا و بی معنی شدن

 

عشق یعنی گم شدن

 

گم شدن از خویش و با او نو شدن

 

عشق یعنی انتظار

 

حسرت شنیدن کلام یار

 

عشق یعنی پر زدن

 

رفتن و در اوج ناپیدا شدن

 

عشق یعنی شوق وصل

 

هیجان ودلهره درک زمان

 

عشق یعنی درک واژه ای

 

درک خلقت ,هستی و پروانه ای

 

عشق یعنی هدیه ای

 

سر نهادن ,بندگی در راه حق ,وارستگی